Loading...

#มาดูความหมายของ "ตราสัญลักษณ์และสีประจำ" ของแต่ละพระองค์กัน!!!ธงประจำพระองค์ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ในที่นี้หมายความถึงธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งมักมีการประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ธงดังกล่าวมีการใช้อยู่ทุกหนแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงประจำพระองค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่าธงพระอิสริยยศ ซึ่งเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่างๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่งโดยหลักแล้ว ธงประจำพระองค์มี 2 ประเภท คือ ธงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธงทั้งสองมีลักษณะเป็นธงสีพื้น ประดับด้วยเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อ ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก็มีธงประจำพระองค์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มักมิได้พบเห็นบ่อยนัก นอกจากในงานพิธีซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้น ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานธงประจำพระองค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ใช้อยู่ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการด้วย ประชาชนชาวไทยในทุกชนชั้นและทุกหนแห่งนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย

ธงเหล่านี้มีขายตามร้านค้าขนาดเล็กและร้านเครื่องเขียนในหัวเมืองต่าง ๆ โดยมีขนาดที่แตกต่างกันหลายขนาด และธงดังกล่าวมักจะพิมพ์รูปตราพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยย่อลงบนธงเพียงด้านเดียว

ธงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นธงพื้นสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) ที่กลางธงมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "ภ" เป็นสีเหลือง(หมายถึง สีประจำวันเสด็จพระราชสมภพ) "ป" สีน้ำเงิน (หมายถึง พระมหากษัตริย์) และ "ร" สีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวาร) นอกจากนี้ยังมีธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์แบบอื่นที่ใช้เนื่องในวาระพิเศษ เช่น ธงสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ธงดังกล่าวนี้จะใช้ธงพื้นสีเหลืองเช่นเดียวกับธง ภ.ป.ร. ตามปกติ แต่ใช้สัญลักษณ์กลางธงเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของพระราชพิธีดังกล่าวแทน ซึ่งตราสัญลักษณ์ของงานพระราชพิธีต่างๆ ในแต่ละคราวนั้นจะผูกขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ ธงดังกล่าวนี้นอกจากจะมีแบบที่พิมพ์ด้วยสีสันต่างๆ ตามมาตรฐานแล้ว ยังมีธงแบบง่ายซึ่งพิมพ์ลวดลายของตราสัญลักษณ์ในธงอย่างเดียวกันด้วยสีแดง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อักษรพระนามย่อ "ภปร" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นธงสีฟ้า อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475) กลางธงประดับสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้มงกุฎนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีฟ้าเข้ม และ "ก" เป็นสีขาว ลักษณะดังกล่าวเป็นไปในทำนองเดียวกับธงพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยปกติแล้วธงนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แต่ในบางวาระ เช่น พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ 6 รอบ ของพระองค์ในปี พ.ศ. 2547 ก็มีการใช้ธงสีฟ้าตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีในลักษณะเดียวกันกับธงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับธงสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แบบง่าย จะใช้วิธีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ด้วยสีขาวสีเดียวลงบนผืนธงสีฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อักษรพระนามย่อ "สก" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อักษรพระนามย่อ "มวก" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"

หมายเหตุ : พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อักษรพระนามย่อ "สธ" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

หมายเหตุ : พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


อักษรพระนามย่อ "จภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

หมายเหตุ : ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


อักษรพระนามย่อ "อร" สีประจำพระองค์ "สีแดง"

หมายเหตุ : ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดแดงเป็นสีพื้นธง แต่ด้วยเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่จึงใช้สีพื้นธงสีเข้มกว่าพระองค์อื่นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


อักษรพระนามย่อ "สล" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

หมายเหตุ : ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


อักษรพระนามย่อ"พภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

หมายเหตุ : ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


อักษรพระนามย่อ "สร" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

หมายเหตุ : ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


อักษรพระนามย่อ "ทป" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

หมายเหตุ : ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

อักษรพระนามย่อ "สภ" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

หมายเหตุ : ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

อักษรพระนามย่อ "อก" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

หมายเหตุ : ประสูติวันอาทิตย์ แต่ทรงโปรดสีม่วง จึงใช้ธงสีม่วงเป็นพื้นธงถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว เพื่อให้เป็นที่ทราบกันดีในราชวงศ์ไทย์ ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ข้อมูลและภาพจาก jarm, Liekr